5 RUNDA 2018/2019

Pierwszy mecz 01.02.-16.02.

Drugi mecz 17.02.-03.03.

 

Liga I

Liga II

Liga III

Liga IV

 

 

_______________________________________________________________________

 

4 RUNDA 2018/2019 - podsumowanie

Pierwszy mecz 02.01.-16.01.

Drugi mecz 17.01.-31.01.

 

Liga I

Liga II

Liga III

Liga IV

 

 

 

____________________________________________________________________

 

3 RUNDA 2018/2019  - podsumowanie

Pierwszy mecz 19.11.-05.12.

Drugi mecz 06.12.-23.12.

 

Liga I

Liga II

Liga III

Liga IV

Liga V

 

 

_______________________________________________________________________

 

2 RUNDA 2018/2019 - podsumowanie

Pierwszy mecz 16.10.-02.11.

Drugi mecz 03.11.-18.11.

Liga I

Liga II

Liga III

Liga IV

Liga V

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

1 RUNDA 2018/2019 - podsumowanie

Pierwszy mecz 15.09.-30.09.

Drugi mecz 01.10.-14.10.

 

Liga I

 

Liga II

Liga III

Liga IV

Liga V